pasek na str

 

 

Uwaga Studenci!

Został uruchomiony II etap Rekrutacji Uczestników/Uczestniczek płatnych Staży w ramach projektu:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start

Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń od 15 do 28 listopada 2018 r.

 

Aby ubiegać się o Staż, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

 1. być Studentem/Studentką studiów stacjonarnych anglo lub polskojęzycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo lub Civil Engineering V, VI, VII i VIII semestru studiów inżynierskich oraz I, II ,III semestru studiów magisterskich. 
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Projektu (pokój 515)  wymagane dokumenty tj.:
  • Formularz zgłoszeniowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
  •  Oświadczenie uczestnika Projektu (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
  •  Oświadczenie Studenta (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
  • Kwestionariusz Osobowy (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu)
  •  Życiorys Zawodowy (CV) (wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu)
  •  Wniosek o staż (załącznik nr 6 do Regulaminu)

     Po zakończeniu rekrutacji nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych przez Komisję ds. Staży, a następnie ustalona zostanie lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych oraz zamieszczona w zakładce internetowej Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

O wyborze Kandydatów/Kandydatek i pierwszeństwie wyboru decydują następujące kryteria:

1. kwalifikujące (0/1):

a) Status Studenta/ki studiów stacjonarnych na roku i stopniu objętym Projektem (zgodnie z opisem zamieszczonym w §4 ust. 1),

b) Deklaracja dyspozycyjności w pełnym zaplanowanym zakresie Stażu;

2. punktowe (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 7 pkt.)

a). wyniki w nauce (decyduje średnia ocen ze studiów) – maksymalna liczba punktów – 12,

równa lub powyżej 4,5 – 12 pkt,

poniżej 4,5 - równa lub powyżej 4,4 – 11 pkt,

poniżej 4,4 - równa lub powyżej 4,3 – 10 pkt,

poniżej 4,3 - równa lub powyżej 4,2 – 9 pkt,

poniżej 4,2 - równa lub powyżej 4,1 – 8 pkt,

poniżej 4,1 - równa lub powyżej 4,0 – 7 pkt,

poniżej 4,0 - równa lub powyżej 3,9 – 6 pkt,

poniżej 3,9 - równa lub powyżej 3,8 – 5 pkt,

poniżej 3,8 - równa lub powyżej 3,7 – 4 pkt,

poniżej 3,7 - równa lub powyżej 3,6– 3 pkt,

Poniżej 3,6 - równa lub powyżej 3, 50 – 2 pkt,

poniżej 3,50 – 1pkt.

b) Udokumentowane zaangażowanie w inne aktywności: w Studenckich Kołach Naukowych i/lub Projektach naukowych, Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego, organizacjach studenckich, kursach i szkoleniach, reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w konkursach lub zawodach – maksymalna liczba punktów – 2 pkt (0,5 za każdą aktywność),

W przypadku takiej samej liczby punktów kandydatów na jedno miejsce w przypadku różnych płci, pierwszeństwo mają Kobiety.

Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do wpisania we Wniosku o Staż (załącznik nr 6 do Regulaminu) 5 wybranych miejsc odbywania Stażu w kolejności zgodnej z preferencją wyboru spośród miejsc zamieszczonych na liście na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej, w zakładce przeznaczonej dla Projektu.

                                                       Oferta miejsc odbywania stażu

 • W celu uzyskania informacji należy na bieżąco śledzić zakładkę internetową Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej oraz kontaktować się drogą mailową: staz.wil@il.pw.edu.pl
 • W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, rotacji wśród Kandydatów/Kandydatek bądź z innego uzasadnionego powodu, może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.
 • Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą uwzględniane.
 • Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie.
 • Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i zakwalifikowane na odpowiednie miejsce stażowe zgodnie z deklaracją i liczbą punktów. Osoby, które nie zostaną przyjęte z braku miejsc, trafią na listę rezerwową i będą zapraszane do udziału w Projekcie w razie zwolnienia się miejsc.
 • Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń w Biurze Projektu (pokój 515) w środy i piątki, w godzinach 10-16 do 28 listopada 2018 r

  UWAGA: Kandydat/Kandydatka musi posiadać status Studenta/Studentki w rozumieniu ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) ww. kierunku w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu podpisania trójstronnej umowy o organizację Stażu

  

pasek na str

Inzynieria Ladowa w stuleciu Niepodleglej intro

 

Celem projektu „Inżynieria Lądowa w stuleciu Niepodległej" jest prezentacja działalności wybitnych polskich inżynierów związanych z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Mamy nadzieję, że przybliżenie sylwetek i dzieł inżynierskich największych budowniczych pobudzi do działania i pracy na rzecz Polski przyszłe pokolenia inżynierów budownictwa.

Szczegóły dotyczące projektu:

 1. Inauguracja projektu: Wydziałowa Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 2 października 2018 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
 2. Czas trwania projektu: 2.10.2018 r. – 30.09.2019 r.
 3. Forma realizacji projektu: prezentacja sylwetek wybranych sylwetek inżynierów budownictwa na monitorze w gmachu WIL PW oraz na stronie internetowej www.Il.pw.edu.pl i fb.

20180711 odcinek prototypowyWydział Inżynierii Lądowej był partnerem projektu Innotech-NCBR (2015-2018) pt.: „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej”  realizowanego w konsorcjum w składzie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, BUDIMEX S.A. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Politechniki Warszawskiej był dr hab. inż. Jan Król.

Projekt badawczy zakończył się wykonaniem dwóch odcinków prototypowych nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno–asfaltowych przeznaczonych do warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych zawierających w swoim składzie wysokie zawartości materiału z recyklingu – granulatu asfaltowego (GRA) w ilości od 15% do 50%.

Pierwszy odcinek prototypowy wykonano na drodze o kategorii ruchu KR 3-4 zlokalizowany w ciągu ulicy Kieleckiej administrowanej przez gminę Jędrzejów. Ulica Kielecka jest droga gminną, w przeszłości była fragmentem drogi krajowej nr 7, obecnie pełni funkcję zbiorczo-dojazdową do drogi ekspresowej S7.

Drugi odcinek prototypowy wykonano na drodze o kategorii ruchu KR 5-7 na drodze krajowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA Oddział w Kielcach. Odcinek drogowy o długości 1 km zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 78 pomiędzy miejscowościami Nagłowice Kolonia – Nagłowice km 182+450 – km 183+450. Droga Krajowa DK 78 stanowi ważny szlak komunikacyjny łączący drogę ekspresową S7 z autostradą A1, jest jednojezdniowym ciągiem komunikacyjnym o szerokości jezdni 2 x 3,5 metra, po której odbywa się bardzo intensywny ruch pojazdów o masie powyżej 3,5_t.

fot. Andrzej Szyller, BUDIMEX S.A.

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony