Harmonogram składania dokumentów w procesie rekrutacji
na studia
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na r. ak. 2022/2023 na kierunki studiów oferowane na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej została zakończona.

Na studiach stacjonarnych II stopnia zostaną uruchomione specjalności:

Inżynieria produkcji budowlanej,

Konstrukcje budowlane i inżynierskie  specjalizacja: konstrukcje budowlane,

Konstrukcje budowlane i inżynierskie  specjalizacja: mosty i budowle podziemne.

Na studiach niestacjonarnych II stopnia zostaną uruchomione specjalności:

Budownictwo drogowe,

Inżynieria produkcji budowlanej,

Konstrukcje budowlane i inżynierskie  specjalizacja: konstrukcje budowlane.

Zainteresowanych studiowaniem na Wydziale Inżynierii Lądowej zapraszamy za rok.


Informacje archiwalne:

Studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia – termin rekrutacji został przedłużony

Aby zostać przyjętym w poczet studentów ww. studiów Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Dostarczyć wymagane dokumenty w  terminie 2 – 29 sierpnia 13 września 2022 r. do godziny 12:00 (miejsce i godziny składania dokumentów dostępne są na stronie dziekanatu)
 3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej – przejść ją z wynikiem pozytywnym.
 4. Odebrać zawiadomienie o wpisie na listę studentów.
 5. Złożyć ślubowanie studenckie. Należy pamiętać, że  niezłożenie dokumentów do 29 sierpnia 13 września do godziny 12:00 oznacza rezygnację z udziału w rekrutacji.  
 6. Kandydaci zagraniczni powinni się kontaktować z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Studia stacjonarne I stopnia – rekrutacja na studia rozpoczynające się w r.a. 2022/2023 jest już ZAKOŃCZONA

Ogłoszenie wyników II tury – 18 lipca na koncie kandydata w IKR 

Kandydaci zakwalifikowani w II turze w celu dokończenia procedury rekrutacyjnej muszą złożyć dokumenty w dniach 19-21 lipca 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00 w pokoju 114 w Gmachu Wydziału Inzynierii Lądowej PW. Konieczność złożenia dokumentów nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i przekazali już swoje dokumenty na inny kierunek we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji.

Należy pamiętać, że   niezłożenie dokumentów do 21 lipca do godziny 15:00 oznacza rezygnację z podjęcia studiów.  

Kandydaci zagraniczni powinni się kontaktować z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy zgłaszać na adres: rekrutacja.budownictwo.il@pw.edu.pl telefon 22 234 6551.

Studia niestacjonarne I stopnia

Osoby biorące udział w rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek Budownictwo i Civil Engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej jeśli chcą zostać przyjęte na studia są zobowiązane do złożenia następujących dokumentów: 

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią, 
 • dokument tożsamości (do wglądu) ,
  •  jeśli dokumenty będą składane przez pełnomocnika, musi On dodatkowo złożyć podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata upoważnienie oraz przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości (zamiast dowodu kandydata),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, 
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu), 
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji), 
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.); lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Rekrutacja,  
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego – dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu. 

Jeżeli  kandydat chciałby skorzystać z możliwości uznania ocen z dyplomu technika lub punktów za certyfikat poświadczający znajomość języka obcego na poziomie B2 to zaleca się, przy składaniu dokumentów, okazanie oryginałów dokumentów i złożenie ich kserokopii.  

Informacje dotyczące dyplomów IB/EB, zagranicznych matur dostępne są na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia. 

 

Studia II stopnia na kierunku Budownictwo oraz Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego – wykaz dokumentów dostępny jest na stronie https://www.il.pw.edu.pl/ii-stopnia-magisterskie/

 

 

 

 

Dokumenty należy składać w pokoju 114 w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW al. Armii Ludowej 16 .

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury kwalifikacyjnej (konkursowej) – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

Ewentualna decyzja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej, dla danego kierunku studiów, zostanie ogłoszona po zakończeniu rejestracji kandydatów (początek września 2022 r.).

UWAGA: Jeżeli  kandydat chciałby skorzystać z możliwości uznania ocen z dyplomu technika lub punktów za certyfikat poświadczający znajomość języka obcego na poziomie B2 to zaleca się, przy składaniu dokumentów, okazanie oryginałów dokumentów i złożenie ich kserokopii.

Kandydaci na studia niestacjonarne, po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty, przekazują wymagane dokumenty w miejscach i terminach określonych przez Wydział prowadzący dany kierunek studiów – nie później niż w ostatnim dniu rejestracji.

Podstawę kwalifikacji stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego i przedmiotu do wyboru (uzależnionego od kierunku studiów). W procedurze kwalifikacyjnej stosowane są reguły opisane w zasadach rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia.

Dokumenty zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie-turze przyjęć.