Menu
×

Uwaga

Ta strona używa cookie

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pokaż Politykę Prywatności

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zasady i warunki przyjęć na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku „Budownictwo”
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w r.a. 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA II STOPNIA

 1. Rekrutacja studentów będzie przeprowadzona na kierunek „Budownictwo” na:
  a.
  studia stacjonarne II stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, w tym studia w języku angielskim,
  b.
  studia niestacjonarne II stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera.
  Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry, a studia niestacjonarne II stopnia 4 semestry.
 2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne będzie przeprowadzona na następujące specjalności w ramach kierunku „Budownictwo”:
    -  Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (KB),
    -  Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Mosty i Budowle Podziemne (MiBP),
    -  Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, specjalizacja Teoria Konstrukcji (TK)
  (opcja dostępna tylko dla studiów stacjonarnych),
    -  Inżynieria Komunikacyjna (IK) *),
    -  Drogi Szynowe (DS),
    -  Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB),
    -  Budownictwo Zrównoważone (BZ)
  (opcja dostępna tylko dla studiów stacjonarnych)
  oraz kierunku Budownictwo prowadzonym na studiach stacjonarnych w języku angielskim na specjalności Civil Engineering Structures (CES).
  *)   w ramach specjalności Inżynieria Komunikacyjna na wyższych semestrach można wybrać jedną z trzech następujących specjalizacji: Projektowanie i Eksploatacja Dróg, Planowanie i Inżynieria Ruchu oraz Technologia Budowy Dróg.
 3. Wydział może nie uruchomić specjalności lub specjalizacji jeżeli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów.
 4. Limit miejsc na studiach stacjonarnych wynosi 180 osób, na studiach stacjonarnych na kierunku Budownictwo prowadzonym w języku angielskim wynosi 30 osób, a na studiach niestacjonarnych 150 osób. Określa się limit miejsc dla każdej specjalności (łączna liczba przyjętych studentów nie może przekroczyć limitu miejsc):
    -  studia stacjonarne:   KB - 60 osób, MiBP - 30 osób, TK - 30 osób, IK - 60 osób, DS - 30 osób,
                                           
  IPB - 30 osób, BZ - 30 osób, CES – 30 osób,
    -  studia niestacjonarne:   KB - 30 osób, MiBP - 30 osób, IK - 30 osób, DS – 30 osób, IPB - 30 osób.
 5. Uruchomienie grupy w ramach danej specjalności jest możliwe pod warunkiem, że liczba kandydatów zapisanych na tę specjalność wynosi co najmniej 15 osób. Kandydaci przypisywani są do grup studenckich o liczebności nie większej niż 30 osób, ale kolejna grupa może być utworzona (o ile pozwala na to ogólny limit miejsc dla danej specjalności), tylko pod warunkiem, że liczba studentów w tej grupie nie będzie mniejsza niż 15 osób.
  W przypadku braku miejsc studenci umieszczani są na liście specjalności kolejnego wyboru. Decyzją dziekana może zostać uruchomiona grupa o mniejszej liczbie osób.
 6. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia ma każdy, kto legitymuje się tytułem zawodowym inżyniera w kierunku „Budownictwo”.
 7. Kandydaci deklarują specjalność, na której chcieliby studiować, oraz kolejno - inne specjalności, które zgadzają się studiować w przypadku braku miejsc na specjalności pierwszego wyboru.O pierwszeństwie w kwalifikacji na specjalność z pierwszego i kolejnych wyborów decyduje Liczba Punktów (LP) zdobyta przez kandydata (patrz p.8).
 8. Klasyfikacja kandydatów na studia zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:

  8a: 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na Wydziale Inżynierii Lądowej kierunku Budownictwo; o miejsca te mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym; jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje końcowa liczbowa ocena ze studiów;

  8b: na pozostałe wolne miejsca odbywają się przyjęcia według odmiennej procedury; oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani, a dotychczas nieprzyjęci na studia; dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone (80%), dla których zabrakło miejsc; sposób kwalifikacji odbywa się wg liczby punktów (LP) obliczanej zgodnie z następującym wzorem:

                                          LP = 0,32 * (Pmat + wwyb * Pwyb + 0,25 * PJO) + 5,6 * SO

  gdzie:

  Pmat     – punkty z matematyki,

  Pwyb     – punkty z przedmiotu do wyboru ( z fizyki                      wwyb=1, lub

                                                                           z informatyki             wwyb=0,75, lub

                                                                           z chemii, biologii      wwyb=0,5)

  PJO      – punkty z języka obcego,

  SO          – średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia na podstawie suplementu.

  Liczby punktów P dla każdego przedmiotu (w skali do 100) ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Politechnikę Warszawską w procesie rekrutacji na studia I stopnia.

 9. Klasyfikacja kandydatów na Civil Engineering zostanie przeprowadzona w sposób jednolity, na podstawie analizy złożonych dokumentów na podstawie liczby punktów (LP) określonej
  w pkt. 8b.
 10. W przypadku kandydatów, którzy mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia na WIL PW, a ich dokumenty wydano w odmiennym systemie edukacyjnym, liczba punktów (LP) zostaje ustalona na podstawie złożonych dokumentów, na posiedzeniu Zespołu powołanego przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej wśród członków Komisji ds. Studiów. Zespół może poprosić o przedłożenie do wglądu pracy dyplomowej lub innej końcowej oraz przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną.
 11. Po zakwalifikowaniu kandydatów na kierunek następuje kwalifikacja na specjalności na podstawie złożonych przez kandydatów deklaracji preferencji i liczby punktów (LP) obliczonych jak w pkt. 8b.

PROCEDURA PRZYJĘĆ NA STUDIA II STOPNIA

Zapisy – rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia procesu kwalifikacji kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl.

Na początku rejestracji należy podać swoje dane osobowe i adres oraz wybrać kierunek studiów i wydział (listę). Bardzo pomocne w dalszych kontaktach, a więc korzystne dla kandydata, jest podanie również adresu e-mailowego i numeru telefonu. Osoby, które studiowały wcześniej w PW powinny podać datę obrony pracy dyplomowej. Informacja ta jest niezbędna dla przyspieszenia postępowania z dokumentami kandydata. Rejestracja kończy się podaniem własnego hasła dostępu o długości minimum 6 znaków. Hasło to trzeba koniecznie sobie zapisać, bo będzie ono potrzebne w dalszym ciągu akcji przyjęć.

Po wysłaniu zgłoszenia system założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR). Od tej chwili kandydat łącząc się z portalem „zapisy” może przeglądać swoje konto podając swój numer i hasło dostępu.

Na koncie tym, po zalogowaniu, pojawi się komunikat zawierający indywidualny numer rachunku bankowego, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną w podanej wysokości.

Strona konta IKR, mająca system zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzanie oraz korektę danych wprowadzonych przy rejestracji, przeczytanie aktualnych komunikatów przeznaczonych dla kandydata oraz, jeśli nie kontynuuje on studiów w PW bez przerwy, załadowanie cyfrowego zapisu zdjęcia, w postaci pliku jpg, przeznaczonego do wyrobienia Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

Zdjęcie elektroniczne musi być kolorowe i spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego złożonego w komplecie dokumentów. Plik ze zdjęciem można dołączać przez cały czas trwania zapisów. Niedostarczenie zdjęcia cyfrowego w terminie rejestracji lub dostarczenie zdjęcia niespełniającego przedstawionych warunków spowoduje, że w dniu rozpoczęcia studiów przyjęty kandydat nie otrzyma elektronicznej legitymacji studenckiej uprawniającej między innymi do ulg komunikacyjnych.

Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie po uzyskaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty. Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na IKR kandydata. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed południem dnia następnego po ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Uwaga: Kandydaci, którzy dokonują opłaty rekrutacyjnej w ciągu ostatnich trzech dni trwania rekrutacji, niezależnie od sposobu zapłaty, powinni dostarczyć potwierdzenie dokonania płatności wraz z kompletem dokumentów.

Zbyt późne dokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty na niewłaściwe konto uniemożliwi wprowadzenie do komputerowego systemu rekrutacyjnego nawet wcześniej zarejestrowanych danych kandydata i tym samym nieodwołalnie wykluczy jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią opłaty pobrane od kandydatów aplikujących na studia, które nie zostały uruchomione.

Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia II stopnia będą przyjmowane w terminie podstawowym:

od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2016 roku dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W niektórych przypadkach wydział, po zakończeniu terminu podstawowego, może ogłosić przedłużenie okresu zapisów.

Składanie dokumentów

Po dokonaniu wpłaty, kandydaci muszą złożyć dokumenty, w dziekanacie WIL (p.105). Dokumenty będą przyjmowane do następnego dnia roboczego po dniu zakończenia zapisów, do godz. 15:00.

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 23 lutego 2016r. i zadeklarowali ten stan w trakcie rejestracji, składają następujące dokumenty:

 1. podanie z wyborem specjalności
 2. aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 3. 2 fotografie wykonane wg zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. dla studiów niestacjonarnych o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są płatne, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem,
 6. dla studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (CE) o przyjęciu do wiadomości, że obowiązuje dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Pozostali kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. podanie z wyborem specjalności
 2. aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (patrz UWAGA poniżej),
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (lub równoważnym dokumentem zawierającym średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów) (patrz UWAGA poniżej),
 5. kserokopię dowodu osobistego (patrz UWAGA poniżej),
 6. 2 fotografie wykonane wg zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 8. dla studiów niestacjonarnych o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na tych studiach są płatne, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem,
 9. dla studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (CE) o przyjęciu do wiadomości, że obowiązuje dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia, wraz z zobowiązaniem do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

Niezłożenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały kopiowanych dokumentów w celu umożliwienia wykonania lub potwierdzenia kopii przez Komisję Rekrutacyjną.

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I stopnia wydanym poza Polską, powinni przed złożeniem dokumentów wziąć pod uwagę zasady uznawalności zagranicznych dyplomów ukończenia studiów I stopnia, z którymi można zapoznać się pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/opiniowanie-dokumentow-.html

Informacje o decyzjach Komisji Rekrutacyjnych

Po przeprowadzeniu procesu kwalifikacji WKR informują kandydatów o swoich decyzjach odpowiednimi komunikatami na IKR kandydatów. Kandydatom przyjętym na studia zostaną wręczone pisemne decyzje oraz skierowania na badania do lekarza medycyny pracy. Decyzje o nieprzyjęciu na studia zostaną wystawione i wysłane po zakończeniu akcji przyjęć.

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnych

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnych przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składając je za pośrednictwem WKR podejmującej zaskarżaną decyzję. Do odwołania należy dołączyć kopertę zaadresowaną do siebie, z naklejonym znaczkiem pocztowym.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dotyczące ogólnych zasad przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej można znaleźć na stronie:
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/

Początek strony