Picture1.png 

 

Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 

Politechniki Warszawskiej

            Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania zaawansowanych e-usług świadczonych w województwie mazowieckim poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających proces edukacji w Politechnice Warszawskiej, skierowanych do społeczeństwa oraz przedsiębiorców. Region cechuje słaby rozwój e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza do usług świadczonych przez uczelnie wyższe. W ramach projektu planuje się wdrożenie szeregu usług związanych z działalnością uczelni opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

            Dla realizacji celu strategicznego zostały określone zadania i cele szczegółowe, które koncentrują się na przygotowaniu e-usług w obszarze front office o wysokim stopniu dojrzałości. Wyszczególniono następujące zadania:

WIL-1. Wielokanałowy system nauki na odległość

Cel szczegółowy: Podniesienie efektywności procesu kształcenia poprzez wprowadzenie w chmurze responsywnych usług dydaktycznych.

  • Usługa lecture capture
  • Usługa zdalnego prowadzenia wykładów i ćwiczeń –webcasting akademicki.
  • Usługa konsultacji w sieci
  • Usługa współdzielenia materiałów wideo.
  • Usługa tworzenia e-Portfolio

WIL-2. Wirtualne Pracownie Komputerowe

Cel szczegółowy: Udostępnienie oprogramowania naukowo-dydaktycznego studentom i absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej na ich prywatnych komputerach i urządzeniach mobilnych poprzez  zakup, wdrożenie i udostępnienie infrastruktury wirtualnych komputerów, tzw. infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI).

  • Usługa wirtualnych pracowni komputerowych

WIL-3. Platforma komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej ze społeczeństwem oraz przemysłem

  • System prowadzenia praktyk budowlanych oraz ocena studentów po praktykach przez pracodawców
  • System składania propozycji tematów dyplomów realizowanych w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu
  • Śledzenie karier - ankietyzacja absolwentów Wydziału oraz ocena absolwentów dokonywana przez pracodawców

Cel szczegółowy: Wykorzystanie TIK do komunikacji i współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej z otoczeniem oraz obsługi praktyk budowlanych

WSIMR-1 Cyfryzacja zasobów biblioteki oraz udostępnianie ich internetowo

Cel szczegółowy: Zapewnienie dostępu on-line studentom i pracownikom Politechniki Warszawskiej, a także obywatelom i przedsiębiorcom województwa mazowieckiego, do zasobów biblioteki Wydziału SiMR.

  • Usługa udostępniania zasobów biblioteki cyfrowo

           

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza

Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych).

Wartość projektu: 2 781 642,23 zł
Wysokość dofinansowania: 2 225 313,78 zł

Wydział Inżynierii Lądowej

Wartość projektu: 2 640 751,92 zł
Wysokość dofinansowania: 2 112 601,54 zł

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Wartość projektu: 140 890,31 zł
Wysokość dofinansowania: 112 712,25 zł

Początek strony