logo_power_staze.png 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do 30.09.2018 r. wysokiej jakości staży dla 180 studentów (59 kobiet, 121 mężczyzn) w uznanych firmach budowlanych.

Staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin, przy minimalnym zaangażowaniu stażysty 20 godzin w tygodniu i będą związane z elementami praktycznymi na kierunku budownictwo.

Wysokiej jakości staże będą nośnikiem treści dydaktycznych  w zakresie wiedzy i umiejętności inżynierskich i przewidują zdobycie konkretnych umiejętności. Odbycie stażu w dobrej firmie budowlanej pozwoli na rozszerzenie tych umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych i koncepcji projektowych dotyczących robót w danych specjalnościach. Przewiduje się monitorowanie przebiegu stażu, postępów przez osoby wykwalifikowane, inżynierów z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie celów pośrednich:

 1. Zebranie zbioru 260 propozycji wysokiej jakości staży spośród firm o zdecydowanej pozycji na rynku budowlanym.
 2. Zrekrutowanie do projektu 180 stażystów.
 3. Opracowanie programów staży w porozumieniu z firmami w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa uzyskania pracy po odbyciu stażu.
 4. Potwierdzenie poprawy kompetencji praktycznych 162 studentów poprzez odbycie stażu (zdobycie potwierdzanego doświadczenia niezbędnego do uprawnień budowlanych).

Staże będą realizowane zgodnie z Zaleceniem  Rady (2014/C 88/01) i umożliwią płynne przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia poprzez dostosowanie  umiejętności do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu Pracodawcy zyskają możliwość rekrutacji najlepszych studentów WIL PW, a studenci uzyskają kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy przez firmy budowlane i możliwość zapewnienia sobie pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 2 408 341,50
Wysokość dofinansowania: 2 336 091,25

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH organizowanych u pracodawców w ramach projektu pt. Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start”

 

Procedura rekrutacji

Został uruchomiony I etap Rekrutacji Uczestników/Uczestniczek płatnych Staży w ramach projektu:

Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start

Który będzie trwał od 29 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. 18 kwietania 2018 r.W tym czasie Kandydaci składają zgłoszenia.

 

 1. Aby ubiegać się o Staż, należy spełnić następujące warunki, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:
 1. być Studentem/Studentką studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo lub Civil Engineering V, VI, VII i VIII semestru studiów inżynierskich oraz I, II ,III semestru studiów magisterskich.
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Projektu (pokój 515) wymagane dokumenty tj.:
   1. document Formularz zgłoszeniowy (933 KB) (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
   2.   document Oświadczenie uczestnika Projektu (283 KB) : dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
   3.   document Oświadczenie Studenta (384 KB) : kwestionariusz osobowy i oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) przykładowy wypełniony wzór
   4.   document Życiorys Zawodowy (CV) (899 KB) (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu)
   5.   document Wniosek o staż (888 KB) (załącznik nr 5 do Regulaminu)
 1. Po zakończeniu rekrutacji nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych przez Komisję ds. Staży, a następnie ustalona zostanie lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych oraz zamieszczona w zakładce internetowej Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej.

      O wyborze Kandydatów/Kandydatek i pierwszeństwie wyboru decydują następujące kryteria:

  1. kwalifikujące (0/1):
   1. Status Studenta/ki studiów stacjonarnych na roku i stopniu objętym Projektem (zgodnie z opisem zamieszczonym w §4 ust. 1),
   2. Deklaracja dyspozycyjności w pełnym zaplanowanym zakresie Stażu;
  1. punktowe (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 7 pkt.)
   1. wyniki w nauce (decyduje średnia ocen ze studiów) – maksymalna liczba punktów – 5,
    1. równa lub powyżej 4,25 – 5 pkt
    2. poniżej 4,25 - równa lub powyżej 4,00 – 4 pkt
    3. poniżej 4,00 - równa lub powyżej 3,75– 3pkt
    4. Poniżej 3,75 - równa lub powyżej 3, 50 – 2 pkt
    5. poniżej 3,50 – 1pkt
   2. Udokumentowane zaangażowanie w inne aktywności – m.in. w Studenckich Kołach Naukowych i/lub Projektach naukowych, Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego, organizacjach studenckich, kursach i szkoleniach etc. – maksymalna liczba punktów – 2 pkt (0,5 za każdą aktywność),

W przypadku takiej samej liczby punktów kandydatów na jedno miejsce, w przypadku różnych płci, pierwszeństwo mają Kobiety.

 1. Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do wpisania we Wniosku o Staż (załącznik nr 5 do Regulaminu) 5 wybranych miejsc odbywania Stażu w kolejności zgodnej z preferencją wyboru spośród miejsc zamieszczonych na liście na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej, w zakładce przeznaczonej dla Projektu.

                                                                      pdf Oferta miejsc odbywania stażu (388 KB)

 1. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista 90 osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i zakwalifikowane na odpowiednie miejsce stażowe zgodnie z deklaracją i liczbą punktów. Osoby, które nie zostaną przyjęte z braku miejsc, trafią na listę rezerwową i będą zapraszane do udziału w Projekcie w razie zwolnienia się miejsc.                Wyniki rekrutacji
 1. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie.
 2. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą uwzględniane.
 3. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, rotacji wśród Kandydatów/Kandydatek bądź z innego uzasadnionego powodu, może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.
 4. W celu uzyskania informacji należy na bieżąco śledzić zakładkę internetową Projektu na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej oraz kontaktować się drogą mailową: staz.wil@il.pw.edu.pl

 

 Kandydat/Kandydatka musi posiadać status Studenta/Studentki w rozumieniu ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) ww. kierunku w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie, tj. w dniu podpisania trójstronnej umowy o organizację Stażu

 Dokumenty można składać  również przesyłając drogą mailową na adres staz.wil@il.pw.edu.pl

 

Początek strony