ICEFA best

Plakat konferencyjny dra inż. Piotra Knyziaka, jako jeden z trzech, uzyskał tytuł najlepszego plakatu na konferencji Eighth International Conference on Engineering Failure Analysis (http://icefaconference.com). Konferencja ICEFA odbyła się pod patronatem ELSELVIER w dniach 8-11 lipca 2018 r. w Budapeszcie. Oprócz pamiątkowych dyplomów przewodniczący konferencji będący za razem redaktorem naczelnym czasopisma Engineering Failure Analysis wystosował do autorów  specjalne zaproszenie do publikacji w tym czasopiśmie artykułów na tematy poruszone w nagrodzonych plakatach.

Ponadto do zgłaszania artykułów do specjalnego wydania Engineering Failure Analysis, artykułów konferencyjnych ICEFA VIII, zaproszeni zostali wszyscy autorzy prezentacji ustnych lub plakatów. Przewidziany do zgłoszenia jest artykuł z prezentacji ustnej "Damage of structural elements of shopping center due to fire on supermarket unloading ramp" autorstwa dr inż. Piotr Knyziak; dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. PW; dr inż. Janusz R. Krentowski.

 

ICEFA poster

 

Athens 2Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 17-25 listopada 2018 r.

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

1. Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się 2 lipca 2018 r. i potrwa do 1 października 2018 r.

2. Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i wybrać od trzech do sześciu tematów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.

3. Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

4. Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 3 października 2018 r. (środa) do godz. 14.00.

5. Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Frąk – Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS, Centrum Współpracy Międzynarodowej, e-mail: dfrak@cwm.pw.edu.pl

PIIB

29-30 czerwca 2018 r. odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). W czasie obrad została oceniona działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2017 i zostały wybrane władze i składy organów Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022.

W pierwszym dniu zjazdu na Prezesa Krajowej Rady PIIB delegaci wybrali prof. Zbigniewa Kledyńskiego, który był Prorektorem ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016. Funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełniła kol. Urszula Kalik. Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano kol. Krzysztofa Latoszka, natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – kol. Mariana Zdunka.  Stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora powierzono kol. Agnieszce Jońca.

W drugim dniu zjazdu delegaci wybrali skład ww. organów PIIB, a wśród wybranych znaleźli się pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Do Krajowej Rady PIIB wybrano dr inż. Tomasza Piotrowskiego (ZIMB), do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Pawła Króla (ZKM), zaś jednym z Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej został dr inż. Dariusz Walasek (ZIPiZwB).

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w samorządzie

PK1

W 22 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej wzięli udział bardzo licznie nasi studenci. Stoisko WIL PW miało bardzo, bardzo dużą popularność!

Cztery koła naukowe: BIMgo, Konstrukcji Metalowych, Smart City, Żelbetnik - zorganizowały duże stoisko, na którym poprzez prezentowanie ciekawych i prostych doświadczeń – przybliżali warsztat inżyniera i zachęcali zwiedzających do podjęcia samodzielnej aktywności.

Studenci WIL zorganizowali 4 zadania dla zwiedzajacych:

Kreowanie koncepcji urbanistycznej

Zbudowanie makiety miasta z gotowych elementów - indywidualnie lub w zespole.

Modelowanie w technologii BIM

Zaprojektowanie modelu budynku przez wprowadzajnie wartości liczbowych do węzłów, odpowiadających za geometrię budynku. Następnie używając gogli VR lub ekranu zwiedzanie wirtualnego modelu konstrukcji budynku.

Praca na budowie

Wykonanie fragmentu zbrojenia; oglądanie wkładek dystansowych oraz zbrojenia kompozytowego.

Monitoring konstrukcji

Przetestowanie działania systemu poprzez wejście na pokazową konstrukcję kładki.

Za czynny udział w pokazach i zadaniach na każdym z czterech stanowisk Zwiedzający otrzymywali stempelki na karcie stoiska. Jeśli uczestnik uzbierał 3 lub 4 (łącznie ze stemplami z poprzednich stoisk) otrzymał drobny upominek z logiem WIL PW ;)

logo

{gallery}20180611_PiknikNaukowy{/gallery}

logo GeoSym2018

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału
w III Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych, które odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r.
w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (https://www.eceg.uw.edu.pl) pod auspicjami Dziekanów:

  • Wydziału Geologii Uniwersytet Warszawski,
  • Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska.

 

 

 

 

 

 

 

 Bieżąca edycja Sympozjum poświęcona będzie Nowym perspektywom w badaniach geośrodowiskowych, a w szczególności obejmie zagadnienia:
1) Badania podłoża budowlanego:
– zastosowanie metod geofizycznych;
– rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego i skalnego;
– rozwój metod badań podłoża budowlanego;
– przestrzenna zmienność parametrów.
2) Geozagrożenia:
– identyfikacja procesów i wspomaganie decyzji inwestycyjnych;
– wzmacnianie podłoża gruntowego w budownictwie ogólnym, komunikacyjnym oraz
hydrotechnicznym;
– modelowanie zjawisk geodynamicznych w systemach informacji przestrzennej GIS;
– zastosowanie metod geofizycznych w przewidywaniu geozagrożeń i ocenie ich
skutków.
3) Monitoring:
– konstrukcji obiektów inżynierskich;
– zjawisk naturalnych;
– przekształceń antropogenicznych.
4) Badania geochemiczne i petrologiczne w badaniach geośrodowiskowych.
5) Nowoczesne techniki badawcze w sedymentologii i geologii strukturalnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://geosympozjum2018.uw.edu.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/GeoSym2018/
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: geosympozjum@uw.edu.pl

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony